Privacybeleid / statement van ZCUR

Versie 2020, 1 1

ZCUR Informatiebeveiliging en Privacy helpt organisaties op de juiste manier om te gaan met privacywetgeving
en informatiebeveiliging. ZCUR verwerkt zelf weinig persoonsgegevens. In de meeste gevallen blijven deze
beperkt tot contactgegevens van opdrachtgevers en een aantal contactpersonen van deze opdrachtgevers.
Verder worden ook gegevens van het eigen personeel verwerkt, maar daar wordt in dit statement niet op
ingegaan.

 

1. Wie/wat is ZCUR?

ZCUR, ZCUR Informatiebeveilging en Privacy, AVGBewustwording en Bewustwording-ziekenhuizen.nl zijn
domein- en/of handelsnamen van Janssen Advies en Projecten B.V. Deze besloten vennootschap is
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75251124. ZCUR is statutair gevestigd in
Almelo (7602 AB) en houdt kantoor aan het adres Plesmanweg 9, 7602 PD te Almelo.
Contactgegevens:
https://www.zcur.nl
info@zcur.nl
085 06 08 419

 

2. Gegevens die wij verwerken

a. Klant- of prospectgegevens
ZCUR verwerkt alleen klantgegevens die direct van de betreffende persoon of organisatie zijn verkregen in het
kader van een opdracht of informatieverzoek. De volgende persoonsgegevens worden mogelijk vastgelegd:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Uitgangspunt is dat zo min mogelijk wordt vastgelegd.

Bij het uitvoeren van marketing activiteiten worden geen mailings direct naar individuele natuurlijke personen
verzonden zonder toestemming. Dit kan alleen anders zijn als de contactgegevens van de persoon samenvallen
met de contactgegevens van zijn functie. Als dat het geval is worden geen andere gegevens vastgelegd dan het
e-mailadres en eventueel de naam van die persoon (zoals te herleiden uit het e-mailadres).
b. Werknemersgegevens
Als een organisatie een e-learningpakket afneemt en door ZCUR laat hosten, worden hierin
medewerkersgegevens verwerkt. Uitgangspunt is dat zo min mogelijk gegevens worden vastgelegd. In feite is
geen enkel persoonsgegeven noodzakelijk, maar in de praktijk worden vaak de volgende gegevens vastgelegd:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitgangspunt is dat zo min mogelijk wordt vastgelegd.

 

PRIVACY STATEMENT ZCUR

Versie 2020, 1 2
c. Websitegegevens
Naast bovenstaande persoonsgegevens verzamelt ZCUR geanonimiseerde persoonsgegevens die verband
houden met bezoeken aan de ZCUR website en gerelateerde websites, zoals lees- en verkeersgegevens. Het
gaat hierbij om technische en functionele cookies (zie ook onder 3c).

3. Persoonsgegevens worden alleen met een doel en wettelijke grondslag verwerkt

ZCUR verwerkt voornamelijk persoonsgegevens op grond van overeenkomsten en op grond van
gerechtvaardigde belangen.
Meer concreet gaat het om de volgende persoonsgegeven met daaraan gekoppelde doelen:
a. Klantgegevens of prospectgegevens worden vastgelegd om contact te maken en te houden. De basis
hiervan is de overeenkomst van opdracht of een gerechtvaardigd belang.
b. Medewerkersgegevens worden vastgelegd om medewerkers trainingen te kunnen aanbieden. De basis
hiervan is de overeenkomst tot het verlenen van training.
c. ZCUR verzamelt lees- en verkeersgegevens (technische en functionele cookies) voor het garanderen van
de technische werking van de website en het bieden van gebruiksgemak. ZCUR heeft een
gerechtvaardigd belang om lees- en verkeersgegevens te gebruiken voor het aanbieden van meer
gebruiksgemak, functionaliteit en het verbeteren van haar diensten. Deze gegevens worden voor zover
mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Waar het persoonsgegevens betreft (de niet geanonimiseerde
gegevens) worden deze alleen gebruikt ten behoeve van het gebruiksgemak van de gebruiker, zoals het
opslaan van instellingen, het automatisch inloggen en ingelogd blijven.

 

4. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

ZCUR maakt geen gebruik van profilering. ZCUR maakt ook geen gebruik van besluitvorming over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor gebruikers op basis geautomatiseerde verwerkingen.

 

5. Het bewaren van persoonsgegevens

ZCUR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de hiervoor omschreven doelen te
realiseren. In de praktijk betekent dit dat contactgegevens of accountgegevens van de gebruiker bewaard worden
voor de duur waarvoor de gebruiker een actief gebruikersaccount heeft. Videogesprekken worden niet bewaard,
ook geen metadata van gesprekken.

 

6. Rechten van de gebruiker

Alle betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:
• Recht op informatie: gebruikers mogen vragen hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacy
statement is ook bedoeld om hier inzage in te geven.
• Inzagerecht: gebruikers mogen hun gegevens inzien om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar
gegevens worden verwerkt. Al zijn of haar gebruikersgegevens zijn op ieder moment zichtbaar voor de
gebruiker.
• Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de gebruiker een verzoek indienen om
deze te corrigeren.
• Intrekken toestemming: eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan op ieder
moment worden ingetrokken.
• Recht op dataportabiliteit: gebruikers hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens over te dragen.

 

PRIVACY STATEMENT ZCUR

Versie 2020, 1 3
• Recht om vergeten te worden: dit betekent dat de gebruiker het recht heeft om zijn of haar
persoonsgegevens door ZCUR te laten vergeten. Net zoals bij het verwijderen van de gebruikersaccount zal
ZCUR alle gegevens van de gebruiker op zijn of haar verzoek wissen, daarbij wordt in beginsel een
afkoelperiode van twee weken gehanteerd.
• Recht op beperking van de verwerking; in bepaalde situaties heeft de gebruiker het recht op beperking van
het gebruik van zijn of haar gegevens te vragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de gegevens onjuist of niet
meer nodig zijn.
• Recht op bezwaar: gebruikers hebben op grond van de wet het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. ZCUR zal dit altijd respecteren.

 

7. Goed om te weten

ZCUR heeft de privacy van haar gebruikers hoog in het vaandel staan. Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van
de gegevens van onze gebruikers te waarborgen zijn wij verschillende maatregelen getroffen.
• ZCUR heeft de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om een
goede beveiliging te garanderen. Denk hierbij aan bewustwordingstrainingen, versleutelde harde schijven,
veilige dataopslag.
• Gevoelige gegevens worden alleen in Nederland opgeslagen (TransIP).
• Overige data wordt in Europa of Canada opgeslagen.
• Persoonsgegevens worden niet gedeeld. Alleen hostingproviders verwerken persoonsgegevens van ZCUR.
• ZCUR heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is bereikbaar via
info@ZCUR.nl en op het volgende telefoonnummer: 085 06 08 419.

 

8. Contact of verzoeken?

Voor verdere vragen kan een gebruiker altijd contact opnemen met ZCUR. Daarnaast kan een gebruiker een
verzoek indienen om gebruik te maken van zijn of haar rechten. Voor vragen staat het de gebruiker vrij om op de
gewenste manier contact op te nemen. Verzoeken met betrekking tot de hiervoor omschreven rechten kunnen
zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. ZCUR mag aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn
van de identiteit van de betrokkene. ZCUR heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om
hieraan te voldoen (of niet). Als het verzoek niet wordt opgevolgd, heeft de betrokkenen de mogelijkheid om
bezwaar te maken bij ZCUR, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het verzoek dient bij
voorkeur te worden ingediend via: info@ZCUR.nl, maar mag ook per post naar Plesmanweg 9, 7602 PD te
Almelo.